PRAPITAMAHESHAVARA TEMPLE AND SHANKATA DEVI TEMPLE